Projektchef VA till Sweco Enviroments, Placering Stockholm

Reperio söker nu för Swecos räkning en Projektchef VA. Sweco är ett internationellt teknikkonsultföretag som erbjuder kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll. Uppdragen handlar om allt från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Företagets ingenjörer, arkitekter och miljöexperter samverkar för att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle.

Gruppchef VA ansvarar för gruppens ekonomiska resultat och har personalansvar för underställda medarbetare. Vidare ansvarar gruppchefen för resursplanering på gruppen. I dagsläget ingår tolv medarbetare i gruppen som arbetar med VA projektering gentemot kommuner.

Gruppchefen kommer att ingå i regionledningsgruppen som träffas en gång i månaden.

Utöver det så deltar gruppchefen även i marknadsmötena. (Där ingår främst de tre grupperna i Region Öst, de övriga två grupperna projekterar framför allt ledningar och mark.) Gruppchefen är även debiterbar själv i projekt på ca 50 procent.

Ansvaret innefattar övergripande styrning av gruppens verksamhet utifrån:

–      Affärsplan med mål och gruppens handlingsplan för styrande aktiviteter.

–      Budget och ekonomiska resultat.

–      Arbetsfördelning och samordning av resurser.

–      Verksamhetsåret

 

Utveckling av gruppens affärer genom att

–      Skapa och utveckla relationer med nyckelpersoner på morsvarande befattningar inom Sweco.

–      Skapa och utveckla relationer med nyckelpersoner på motsvarande befattningar hos kunder. Planera och genomföra marknadsaktiviteter och kundvård.

–      Följa upp medarbetarnas skapande av affärer.

 

Utveckling av gruppens organisation avseende:

–      Att attrahera och i samråd med regionchefen rekrytera nya medarbetare.

–      Introduktion och utveckling av medarbetare

 

Kontinuerlig utveckling av verksamheten, genom att identifiera och vidta åtgärder i gruppen, baserat bland annat på:

–      Medarbetarundersökning (Sweco Barometer)

–      Kundundersökning

–      Erfarenhetsåterföring

 

Säkerställande av att:

–      Koncernens övergripande riktlinjer såsom CSR-policy tillämpas i gruppen.

–      Koncernens ledningssystem tillämpas i gruppen.

–      Bolagets attest- och firmateckningsplan följs i gruppen

–      De övergripande externa och interna kommunikationsflödet fungerar effektivt i gruppen.

–      Uppdragsledare mer rätt kompetens tillsätts för gruppens uppdrag.

–      Gruppens uppdrag utförs i enlighet med avtal och kundens förväntningar

–      Tidrapporter är ifyllda, granskade och attesterade enligt fastställd tidplan.